Skip to content

Otoliten

Individuell Utbildningsplan (IUP)

Detta excel-dokument är tänkt att följa med ST-läkaren under hela ST-tiden för att lätt ge en överblick över hur långt man kommit i sin utbildning. I dokumentet kan man enkelt fylla i tidplan, planerade/avklarade kurser, uppfyllda mål, kirurgiska ingrepp samt handledning. IUP är skapad av Veronica Ahlund, ST-läkare Örebro, och står under redigering av Otoliten. 

Dokumentet innehåller också användbara länkar och går att redigera efter behov. I nuläget är det anpassat efter utbildningsmål enligt 2015 men planer finns på ett dokument anpassat efter målen för 2021. 

Versioner: 

IUP målbeskrivning 2015 – version 1.0

IUP målbeskrivning 2015 – version 1.2 

Utbildningsbok

Utbildningsboken är avsedd som en hjälp att utforma den individuella ST-utbildningen. Den är sammanställd av SFOHH:s styrelse i samarbete med ST-studierektorerna för ÖNH/huvud- och halskirurgi i Sverige och senast reviderad 2018.

Utbildningsboken finns att ladda ner som PDF-fil.

Loggbok

2019 skapades en svensk loggbok för specialisttjänstgöring inom ÖNH. Boken är nu inkorporerad i IUP men ligger kvar här för den som vill komma åt dokumentet separat. Loggboken togs fram som ett förbättringsarbete av Sofie Enander, ST-läkare, med hjälp av studierektorerna inom ÖNH och Svensk Foniatrisk Förening. Den bygger på UEMS loggbok men är anpassad för svensk ST.

Loggboken finns som Google sheet-mall . En kort instruktionsfilm här visar hur du gör för att skapa en egen kopia, allt du behöver är ett googlekonto. Den finns även som EXCEL- och PDF-fil.

X