Skip to content

Otoliten

Individuell Utbildningsplan (IUP)

Detta excel-dokument är tänkt att följa med ST-läkaren under hela ST-tiden för att lätt ge en överblick över hur långt man kommit i sin utbildning. I dokumentet kan man enkelt fylla i tidplan, planerade/avklarade kurser, uppfyllda mål, kirurgiska ingrepp samt handledning. IUP är skapad av Veronica Ahlund, ST-läkare Örebro, och står under redigering av Otoliten. 

Dokumentet innehåller också användbara länkar och går att redigera efter behov. Nedan ligger IUP anpassat efter utbildningsmål enligt 2015 samt målen för 2021. 

IUP målbeskrivning 2015 – version 1.2 

IUP målbeskrivning 2021- version 1.0*


*Frågor och feedback tas tacksamt emot, då dokumentet är under uppbyggnad. Uppdateras vid behov.

 

Tidigare versioner:

IUP målbeskrivning 2015 – version 1.0

Utbildningsbok

Utbildningsboken är avsedd som en hjälp att utforma den individuella ST-utbildningen. Den är sammanställd av SFOHH:s styrelse i samarbete med ST-studierektorerna för ÖNH/huvud- och halskirurgi i Sverige och senast reviderad 2018.

Utbildningsboken finns att ladda ner som PDF-fil.

Loggbok

2019 skapades en svensk loggbok för specialisttjänstgöring inom ÖNH. Boken är nu inkorporerad i IUP men ligger kvar här för den som vill komma åt dokumentet separat. Loggboken togs fram som ett förbättringsarbete av Sofie Enander, ST-läkare, med hjälp av studierektorerna inom ÖNH och Svensk Foniatrisk Förening. Den bygger på UEMS loggbok men är anpassad för svensk ST.

Loggboken finns som Google sheet-mall . En kort instruktionsfilm här visar hur du gör för att skapa en egen kopia, allt du behöver är ett googlekonto. Den finns även som EXCEL- och PDF-fil.