Close

Sveriges privata öronläkare

Om föreningen

Sveriges Privata Öronläkare är en intresseförening inom SFOHH, Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi.

SPÖ har som syfte att verka för vidareutbildning, fackligt och socialt.

En årligen återkommande aktivitet är ett internat där vi har en utbildningsaktivitet med bra föreläsare från torsdag till fredag, samt årsmöte i föreningen, där vi bl.a. beslutar om kommande årsmöte, vad gäller ämne och plats för mötet. Dessa möten har funnits sedan 1981 och har varit mycket uppskattade av deltagarna. Från att tidigare legat i månadsskiftet augusti-september, är de sedan 2019 förlagda till början av oktober. Utbildningarna håller hög kvalitet, och mötesformen med internat ger bra möjlighet till kontakt med kollegor samt möjlighet till nätverksbyggande.

Vad gäller det fackliga, så har SPÖ en representant adjungerad till styrelsen för SFOHH. Så vi kan hålla oss informerade om den offentliga sidan av specialiteten, och också föra fram synpunkter från oss på privata sidan.

Vi har också haft representation vid förhandlingarna om den så kallade “nationella taxan” för de som är verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL), vilket i nuläget gäller de flesta utanför Stockholm, samt några få i Stockholm. För närvarande sker ingen förhandling om taxan med SKR (tidigare SKL) som vägrar förhandla. Tidigare har både uppräkning av taxan samt eventuella förändringar av ersättning för särskilda åtgärder förhandlats av Läkarförbundet med SKL. Beslut om ersättningsnivåerna tas av Socialstyrelsen. För i år har man beslutat om en uppräkning med 2,5 %, men inga förändringar vad gäller vilka särskilda åtgärder som ger extra ersättning.

 

I Stockholm är de flesta verksamma inom lagen om vårdval (LOV). Där beslutar Region Stockholm om förändringar av ersättningssystemet. Man har i stor omfattning gjort detta utan dialog med privatläkarkåren. Stockholms och Sveriges privatläkarföreningar kämpar med att få till en vettig förhandlingssituation.

LOV har förändrat arenan jämfört med när LOL gällde i hela landet. Inom LOL är alla egna innehavare av rätten att vara verksam, medan det inom LOV är möjligt för större aktörer att ha flera anställda läkare inom sitt avtal. I och med att reglerna är olika beroende på vilken lag, LOL eller LOV, som respektive landsting väljer att tillämpa, så blir hela situationen lite svåröverskådlig.

SPÖ är en del av din fackliga representation även om SPLF, Sveriges Privatläkarförening, är den stora kanalen. SPÖ har som liten specialistförening inte så stor möjlighet att påverka nationellt och regionalt, men ambitionen är att vara en röst som kan föras fram via vår yrkesförening i Läkarförbundet, SPLF.

Vi har en medlemsavgift som för närvarande är 500:- per år, som huvudsakligen är till för att kunna garantera att våra utbildningar kan hållas.

Skrivet 2020-01-06, revideras i januari 2021

Kalendarium SPÖ

Aktuellt SPÖ

X