Skip to content

Tjänsteenkät

Tjänsteenkäten/Om tjänsteenkäten

Redan under 80-90-talet så genomfördes kartläggningar av specialitetens storlek men det var först 1999 som Martin Berand strukturerade upp utformningen och på årlig basis införde en nationell enkät som efter en tids omarbetning fick det namn vi känner igen idag; Tjänstenkäten. Grunden är densamma som idag, ett behov av att kartlägga antalet ÖNH-specialister, ST-läkare och kommande pensionsavgångar utifrån ett nationellt perspektiv.

Det frågeformulär som ligger till grund för enkäten utvecklades år 2000, och har sedan dess använts och besvarats årligen av landets verksamhetschefer inom ÖNH. Organisationen består av en arbetsgrupp med en representant från vardera av landets sex sjukvårdsregioner samt en för de privata ÖNH-läkarna. Enkäten uppdateras och skickas ut vecka 4 varje år. De regionala representanterna insamlar svaren varefter sammanställning och analys görs. Enkäten presenteras av arbetsgruppens ordförande på ÖNH-dagarna, i Svensk ÖNH-tidskrift samt här på denna hemsida.

Här följer en kortfattad sammanställning av frågeställningarna i enkäten:

  • Anställda specialister i offentlig tjänst och privat tjänst uppdelat på subspecialitet
  • Anställda ST-läkare
  • Fördelning av kvinnor och mänNedsatt tjänstgöringsgrad och tjänstledigheter
  • Långtidssjukskrivna
  • Avslutning av tjänstgöring
  • Pensionsavgångar under närmaste 10-årsperiod
  • ST-läkare som beräknas bli färdiga kommande år
  • Planerade nyanställningar av ST-läkare under nästkommande år

Tjänsteenkäten/Arbetsgrupp

Arbetsgrupp för tjänsteenkäten 2021
Åsa Robinson, Arbetsgruppens ordförande och huvudansvarig för sammanställning och analys
Gunilla Nordlander, Region Norra
Peter Stenbom, Mellan Sverige
Rusana Bark, Region Stockholm & Gotland
Åsa Lenberg, Västra Götalandsregionen
Peter Janson, Region Södra inkl Halland
Karin Rahm Björneld, Region Sydöstra
Karin Lindberg & Agneta Wohlfahrt, Privatläkarna
Elsa Erixon, Audiologföreningen

Tjänsteenkäten/Enkäter 2008-
Tjänsteenkäten 2023 (pdf)
Kommentarer till tjänsteenkät 2023 (pdf)
Enkäten 2022 (pdf)
Kommentarer till presentationen 2022 (pdf)
Enkät 2021 (pdf)
Kommentarer till enkät 2021 (pdf)
Tjänsteenkät 2021, presentation (pdf)
Enkät 2020 (pdf)
Kommentarer till enkät 2020 (pdf)
Enkät 2019 (pdf)
Kommentarer till enkät 2019 (pdf)
Enkät 2018 (pdf)
Kommentarer till enkät 2018 (pdf)
Enkät 2017 (pdf)
Kommentarer till enkät 2017 (pdf)
Enkät 2016 (pdf)
Kommentarer till enkät 2016 (pdf)
Enkät 2015 (pdf)
Kommentarer till enkät 2015 (pdf)
Enkät 2014 (pdf)
Kommentarer till enkät 2014 (pdf)
Enkät 2013 (pdf)
Kommentarer kommer efter bilderna.
Enkät 2012 (ppt)
Bildkommentarerna ligger i presentationen under bilderna.
Enkät 2011 (ppt)
Kommentarer till enkät 2011 (pdf)
Enkät 2010
Kommentarer till enkät 2010 (fullständig version)
Extra enkät ST (ppt) (2009-12-14)
Enkät 2009 ÖNH-dagarna i Stockholm (ppt)
Kommentarer till PP-presentationen vid ÖNH-dagarna i Stockholm
Kommentarer (fullständig version)
Specialister, specialistutbildning, tjänsteutrymme och utbildningsnivå (ppt)