Skip to content

SPUR

Utbildningen av specialistläkare regleras av en författning från Socialstyrelsen. Denna innefattar bland annat att specialistutbildningen regelbundet skall granskas externt. Detta görs genom så kallade SPUR-inspektioner, då erfarna öron-näsa-halskollegor från en annan del av landet besöker kliniken och granskar förutsättningarna för ST-läkarutbildningen.

Det som bedöms är hur förutsättningarna är att kunna uppnå målbeskrivningens delar utifrån följande strukturella funktioner:

A.      Verksamheten

B.      Medarbetarstab och interna kompetenser

C.      Lokaler och utrustning

Dessutom bedöms hur kliniken organiserat ST-utbildningen för att ST läkarna skall kunna uppnå samtliga delmål utifrån följande processdelar:

D.     Tjänstgöringens upplägg

E.      Handledning och uppföljning

F.       Teoretisk utbildning

G.     Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

H.     Ledarskap och kommunikativ process.

Före ST-inspektionen skickas enkäter ut till verksamhetschef, studierektor, handledare samt samtliga ST-läkare vid kliniken. Enkäten består av påståenden rörande de 8 ovan nämnda områdena vid kliniken och ger en grund för inspektionen. Själva inspektionen tar för en normalstor klinik två dagar. Vid inspektionen intervjuas samtliga ST läkare och handledare samt studierektor och verksamhetschef. Dessutom intervjuas andra nyckelfunktioner på kliniken och så görs en bedömning om lokaler och utrustning är adekvata för ST-utbildning.

Därefter sammanställs en preliminär rapport som diskuteras när samtliga inspektörer träffas för ett kalibreringsmöte vilket sker halvårsvis. Då blir den slutgiltiga rapporten klar som innehåller en gradering för varje punkt ovan, där A är riktigt bra och D är underkänt.

Graderingsskalan

A. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitetsindikatorer är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma.

B. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.

C. Socialstyrelsens föreskrifter följs. Allmänna råd följs i väsentliga delar med brister förekommer. Åtgärder rekommenderas.

D. Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Åtgärder krävs.

Om en klinik får D på en punkt, så innebär det att kliniken är underkänd men anmodas inkomma med ett förbättringsprogram som inspektörerna sedan får ta ställning till alternativt så görs en ominspektion senare.

I inspektionsprotokollet finns också en lista på den aktuella ST-utbildningens styrkor, svagheter samt förbättringspotential. Målet är att kliniken skall få hjälp att fortsätta utveckla ST-utbildningen internt men också få påtryckningsmedel uppåt i sjukhusets organisation om ytterligare resurser behövs för att kunna ha en godkänd ST utbildning.

SPUR-inspektionerna är således till för ST-utbildningens bästa för att vi i framtiden skall ha välutbildade öron-näsa-halsspecialister och därmed är inspektionerna av godo även för klinikerna.

SPUR Arbetsgrupp

Namn Kontakt
Ylva Dahlin Redfors
Göteborg
ylva.dahlin-redfors@vgregion.se
Åsa Ek-Edström  
Christina Forshell Hederstierna
Stockholm
christina.forshell-hederstierna@regionstockholm.se
Anna Hafström
Lund
anna.hafstrom@skane.se
Johan Knutsson
Västerås
johan.knutsson@ltv.se
Åsa Lenberg
Trollhättan
asa.lenberg@vgregion.se
Elin Marsk
Stockholm
elin,marsk@regionstockholm.se
Natasa Matic  
Mina Mårtensson
Göteborg
mina.martensson@vgregion.se
Daniel Nordanstig
Helsingborg
daniel.nordanstig@skane.se
Elisabet Norder Grusell (foniatri) elisabeth.norder-grusell@regionhalland.se
Karin Rahm Björneld
Kalmar
karl.sandstrom@akademiska.se
Karl Sandström
Uppsala
karinra@ltkalmar.se
Ola Sunnergren
Jönköping
ola.sunnergren@rjl.se
Karin Toll
Stockholm

karin.toll@regionstockholm.se

 

SPUR Rapporter

https://www.lipus.se/