Skip to content

Stipendier

Forsknings- och resestipendier att söka från SFOHH

SFOHH har fondmedel som delas ut årligen för forskning och resor. Ansökan skickas till SFOHH:s vetenskapliga sekreterare. Sista ansökningsdag för 2024 är 31 december 2023.

Fonderna är:

Rosa och Emanuel Nachmanssons fond

För att främja den otolaryngologiska vetenskapen genom utdelande av belöning för goda vetenskapliga arbeten, genom anslag för möjliggörande av särskilda vetenskapliga undersökningar genom inköp av dyrbarare litteratur eller kostbara apparater. Även resestipendier kan komma i fråga.
Länk till ansökan.

Helga Hjerpstedts fond

Till stöd för vetenskaplig forskning inom audiologins område. Även resebidrag för aktivt deltagande i kongresser kan utgå.
Länk till ansökan.

Sven Ingelstedts minnesfond

Bidrag till studieresor, företrädesvis till yngre medlemmar (f.n. inga medel att dela ut).


Nya stipendier fr.o.m. 2024

SFOHH:s styrelse beslutade i april 2023 att instifta två nya stipendieformer. Om man inte rekvirerat tilldelade anslag under året som stipendiet gäller, återgår tilldelade medel till SFOHH.

SFOHHs stipendium för att stimulera nationella kliniska visiter

Fondmedel har avsatts för 12 stipendier under 2024. I första hand 2 ÖNH-specialister per sjukvårdsregion med möjlighet att söka 10 000 kr, för bidrag till hotell och resa, per sökande. Ansökan skickas till den vetenskapliga sekreteraren i SFOHH. Ansökningar kommer att bedömas av ordförande, vetenskaplig sekreterare och kassör i SFOHH. Meningsfullhet kommer att premieras och det ska tydligt framgå av ansökan vad som är målet med visiten för sökande och vilken nytta hemkliniken kan ha av besöket. Krav finns på redovisning i form av ett bidrag till Svensk ÖNH tidskrift med lärdomar och ”take home messages”.
Länk till ansökan.

SFOHHs resestipendium för deltagande i internationell kongress med ÖNH-anknytning

Fondmedel har avsatts för 10 stycken bidrag à 10 000 kr vardera för att under 2024 delta på CEORL-HNS-mötet i Dublin. Ansökan med eventuellt inskickat abstract till mötet skickas till vetenskapliga sekreteraren i SFOHH. ÖNH-specialister kommer att premieras. Krav finns på redovisning i form av reseberättelse till svensk ÖNH tidskrift med lärdomar och ”take home messages”.
Länk till ansökan.

Lycka till med era ansökningar!

Lovisa Farnebo, ordförande SFOHH
Eva Westman, kassör SFOHH
Anna Hafström, vetenskaplig sekreterare SFOHH


Utöver SFOHH finns forsknings- och resemedel inom ÖNH att söka via exempelvis:

  1. Föreningen Acta Otorhinolaryngologica, som årligen delar ut stora summor i form av rese- och forskningsstipendier till medlemmar i SFOHH. Läs mer här.
  2. Inom Svenska Läkaresällskpet (SLS)finns även fondmedel att söka. Inom ÖNH finns Paul Frenckners fond. Läs mer på https://www.sls.se/vetenskap/sok-anslag/paul-frenckners-fond/
Forskning SFOHH