Skip to content

Om SFOHH

Svensk Förening för Otorhinolarngologi, Huvud- och Halskirurgi, förkortat SFOHH, är en professionsförening för ST-läkare eller specialistläkare inom Öron-, Näs- och Hals- (ÖNH) sjukdomar och dess båda två grenspecialiteter Audiologi och Foniatri. SFOHH har en historia på över 100 år och sin grund som både specialitetsförening inom Svenska Läkarförbundet (SLF) samt sektion i Svenska Läkaresällskapet (SLS) mot vilka vi båda samverkar i gemensamma frågor via möten, remissarbete, fullmäktigedeltagande, med mera. 

SFOHH har idag cirka 900 medlemmar vilket motsvarar en anslutningsgrad bland blivande och färdiga specialister inom specialiteten på cirka 85%, vilket får ses som en hög siffra.

Verksamhet

Föreningens verksamhet fokuseras mot den specialitet som vi representerar med målsättning att vara en samlad och utvecklande kraft i riktning mot en hög kvalitet inom vårt medicinska område. Som professionens företrädare är vårt givna mål att svensk ÖNH skall vara den bästa möjliga. Vägen dit går genom föreningens verksamhet att värna förutsättningar för en god ST-utbildning samt det livslånga lärande som följer genom fortbildning, att skapa och erbjuda möten och kongresser inom och utanför Sverige, att dela ut stipendier och uppmuntra forskning och utveckling, skapande av medicinska riktlinjer och uppföljning genom kvalitetsmätning, etc. Vi värnar en god kollegial anda, och skapar förutsättningar för kontakter och sammanhållning nationellt. Vår förningen är den länk som håller ihop vår medicinska specialitet. Vi är talesperson och synliggör vår profession genom att verka mot media och press.

Intresseföreningar

Inom SFOHH finns delföreningar av medlemmar med olika intresseområden eller gemensam verksamhet. Varje delförening har en egen styrelse och inriktar sin verksamhet mot sitt fokusområde men man också samverkar mot SFOHH styrelse i gemensamma frågor. Den största delföreningen är Otoliten som representerar läkare under specialistutbildning (ST). Man blir automatiskt medlem i Otoliten om du söker medlemskap i SFOHH och är ST-läkare. Läs mer under rubriken ”föreningar”.

Både inom och utom Sverige samverkar SFOHH med andra professionsföreningar inom ÖNH. Acta Otolaryngologicia är den viktigaste och vi delar mycket gemensamt både sett till historia och värdegrund. Vi har starka band med ”FÖNH” som är sjuksköterskeföreningen inom ÖNH och tillsammans arrangerar vi ÖNH-dagarna, Sveriges viktigaste kongress och mötespunkt inom vår specialitet. Inom det nordiska samarbetet arrangeras likaså en gemensam kongress och gemensamma frågor kring utveckling och samförstånd diskuteras mellan våra styrelser. På europeisk nivå finns vi både representerade inom UEMS-ORL och CEORL-HNS.

Arbetsgrupper

Vi har arbetsgrupper med specifika uppdrag, exempelvis webbaserad föreläsning och kvalitetsgranskning av utbildningsverksamhet (SPUR). Föreningen ger fyra gånger per år ut ”Svensk ÖNH-tidskrift” i pappersformat. Utöver denna hemsida driver föreningen även verksamhet inom sociala medier.

Läs mer om föreningen under respektive rubrik här på hemsidan.