Close

Stadgar

§1 Svensk förening for Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi är en sammanslutning av läkare, vilkas huvudsakliga verksamhet ligger inom specialiteterna öron-, näs- och halssjukdomar, hörselrubbningar samt röst- och talrubbningar (oto-rhino-laryngologi, audiologi och foniatri). Föreningen är specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets sektion for oto-rhino-laryngologi.

§2 Svensk legitimerad läkare eller den som utan att vara legitimerad läkare av Socialstyrelsen erhållit behörighet att i riket utöva läkarkonsten, skall för att vara ordinarie medlem i Svensk förening for oto-rhino-laryngologi, Huvud- och Halskirurgi i vederbörlig ordning förvärvat specialistkompetens eller undergå specialistutbildning i öron-, näs- och halssjukdomar, hörselrubbningar eller röst- och talrubbningar (oto-rhino-laryngologi, audiologi och foniatri). Ordinarie medlem rekommenderas tillhöra Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkarsällskapet, styrelseledamot skall tillhöra båda dessa organisationer.

§3 Till hedersledamot kan ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse for oto-rhino- laryngologins, audiologins och foniatrins utveckling.

§4 Om medlemskap i Svensk förening för Oto-rhino-laryngologi, Huvud- och Halskirurgi beslutar dess styrelse. Ansökan om medlemskap görs skriftligen hos styrelsen. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

§5 Ordinarie medlem, hedersledamot och associerad ledamot har rösträtt. Hedersledamot eller associerad ledamot, som inte är medlem i Sveriges Läkarförbund eller inte är ledamot av Svenska Läkaresällskapet har dock inte rätt att delta i beslut som föreningen fattar i sin egenskap av specialitetsförening i läkarförbundet respektive i sin egenskap av sektion inom läkaresällskapet.

§6 Medlem som oaktat påminnelse ej har erlagt sin avgift under ett år må av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslutet är giltigt om det biträtts av minst fyra styrelsemedlemmar.

§7 Föreningens uppgift är:
-att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda 
-att befordra hälso- och sjukvården ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas speciella
fack
-att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen
-samt att främja oto-rhino-laryngologins utveckling framförallt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner.

§ 8 Svensk förening för oto-rhino-laryngologi, Huvud- och Halskirurgis angelägenheter handhas mellan föreningsmötena av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, skattmästare och ytterligare två ledamöter. Styrelsen utses via ordinarie föreningsmöte, som hålls en gång årligen, varvid ordförande väljs för 2 år och övriga ledamöter för 1 år. Styrelsens medlemmar må omväljas men den sammanlagda mandatperioden skall på samma post ej överstiga fem år och maximal mandatperiod i styrelsen vara åtta år. (se i ö fotnot!).
Fotnot: I styrelsen bor representanter for samtliga i föreningen ingående specialiteter ingå eller vid behov adjungeras. Könsfördelningen i styrelsen bör om möjligt överensstämma med den i föreningen.

§9 Styrelsen företräder Svensk förening for Oto-rhino-laryngologi, Huvud- och Halskirurgi, bevakar dess intressen och beslutar i överensstämmelse med dess stadgar. Oblig Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkarsällskapet. Det ankommer på styrelsen bland annat
-att verkställa av föreningsmöte fattade beslut
-att handha frågor om medlemskap i enlighet med § 2-6
-att förvalta föreningens tillgångar
-att minst 14 dagar före föreningsmöte utsända kallelse till samtliga föreningens medlemmar jämte föredragningslista för mötet om inte särskilda omständigheter föranleder sammankallande inom kortare tid
-att till ordinarie föreningsmöte lämna redovisning for den ekonomiska förvaltningen och berättelse om verksamheten i enlighet med § l3
-att avgiva utlåtanden i ärenden som remitterats till föreningen
-att följa verksamheten inom Svenska Läkarsällskapet och Sveriges Läkarförbund som är av särskilt intresse for Svensk förening for Oto-rhino-laryngologi, Huvud- och Halskirurgi
-att tillsätta kommittéer i den utsträckning som verksamheten kräver
-samt att då föreningens intressen så påfodra, genom representanter deltaga i sammanträden och konferenser inom Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund

§10 Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner erfordeligt eller när minst två styrelseledamöter begär det. Kallelse till sammanträde utfärdas om möjligt minst sju dagar före sammanträdet. Styrelsen är beslutsför om minst fyra ledamöter deltager. Omröstningen inom styrelsen sker öppet. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden jämte en för varje sammanträde utsedd justeringsman. Protokoll per capsulam justeras av samtliga styrelseledamöter. I svensk förening for Oto-rhino-laryngologi, Huvud- och Halskirurgis namn upprättade handlingar undertecknas av endera ordföranden, den vetenskapliga eller den fackliga sekreteraren.

§11 Medlemar med intressegemenskap i ett avgränsat ämnesområde kan efter medgivande vid föreningsmöte bilda en intresseförening inom föreningen. En intresseförening har rätt att medverka i föreningens behandling av ärenden som berör ifrågavarande ämnesområde.

§12 För beredning av val vid ordinarie föreningsmöte skall finnas en valberedning bestående av ordförande och ytterligare två ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs vid ordinarie föreningsmöte för tiden till och med ordinarie föreningsmöte två år senare. Omval må ske men den maximala mandatperioden är sex år. Valberedningen skall iordningställa sina valförslag i sådan tid att de kan tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till det aktuella mötet.

§13 Svensk förening for Oto-rhino-laryngologi, Huvud- och Halskirurgis räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två revisorer. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 3l december. Revisorerna och en suppleant för dem utses av ordinarie föreningsmöte för tiden till och med nästa ordinarie föreningsmöte. Revisorerna skall senast dagen före ordinarie föreningsmöte till styrelsen överlämna sin berättelse rörande granskningen och därvid göra de framställningar som granskningen kunnat föranleda samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§14 Svensk förening for Oto-rhino-laryngologi, Huvud- och Halskirurgis medlemmar sammanträder till ordinarie föreningsmöte en gång årligen. Övriga möten kallas extra ordinarie föreningsmöte och kan hållas för behandling av visst ärende när styrelsen finner skäl därtill eller då minst tio medlemmar av Svensk förening för Oto-rhino-laryngologi, Huvud- och Halskirurgi skriftligen gjort framställning därom till styrelsen. Kallelse till föreningsmöte utfärdas av styrelsen minst två veckor före mötet om inte särskilda omständigheter föranleder sammankallande inom kortare tid. I kallelsen bör anges de ärenden som skall behandlas vid mötet. Vid ordinarie och extra föreningsmöte kan ärende, som inte utannonserats i kallelse till mötet, upptas till behandling och avgörande endast om minst två tredjedelar av de närvarande är ense därom. Vid extra ordinarie föreningsmöte kan endast behandlas sådant ärende som angivits i kallelsen.

§15 Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:
-styrelsens berättelse för senast förflutna arbetsår.
-revisorernas berättelse över den av dem verkställda granskningen
-frågan om ansvarsfrihet
-fastställande av årsavgiftens storlek
-ärenden som av styrelsen föreläggs mötet eller som av minst tre medlemmar senast tre veckor före mötet skriftligen anmälts hos styrelsen
-val av styrelse i enlighet med § 8
-val av valberedning i enlighet med §12
-val av två revisorer och en revisorssuppleant i enlighet med § 13

§16 Förhandlingarna vid föreningsmöte leds av föreningens ordförande eller vid förhinder för denna av vice ordföranden. Protokollförare utses vid mötet och bör vara vice ordförande eller någon av sekreterarna. Protokollet justeras av mötesordförande och två vid mötets början utsedda justeringsmän. Vid mötet äger endast röstberättigad medlem utöva rösträtt. Frånvarande medlem äger utöva sin rösträtt skriftligen. Rösträtt får dock inte överlåtas på annan. Omröstning sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning. Envar ledamot av Svenska Läkaresällskapet och eller Sveriges Läkarförbund äger tillträde till föreningens möten med rätt att deltaga i förhandlingarna. Samma rätt tillkommer anställda vid Svenska Läkarsällskapet, Sveriges Läkarförbund och av styrelsen inbjudna gäster.

§17 Som delförening inom Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund åligger det svensk förening för Oto-rhino-laryngologi, Huvud- och Halskirurgi:
-att omedelbart efter val av förtroendemän till Svenska Läkarsällskapet och Sveriges
Läkarförbund insända uppgift om de valdas namn och adress, obligatoriskt
-att för godkännande delgiva Svenska Läkarsällskapet och Sveriges Läkarförbund beslutad
stadgeändring
-samt att rätta sig efter Svenska Läkarsällskapet och Sveriges Läkarförbunds beslut vetenskapliga och fackliga frågor

§18 Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Beslut om ändring skall biträdas av minst två tredjedelar av summan av skriftligt röstande och vid årsmötet närvarande medlemmar. Föreslagen stadgeändring, jämte yttrande från styrelsen, ska ha skickats ut till samtliga medlemmar, senast en månad innan årsmötet. Beslutad stadgeändring vinner giltighet när detsamma godkänts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

§19 Föreningens namn får tecknas av ordförande eller skattmästare var för sig. Ordförande och skattmästare äger rätt att var och en disponera föreningens konto.

§20 Svenska förening for Oto-rhino-laryngologi, Huvud- och Halskirurgi representeras i Läkarsällskapets fullmäktige av föreningens ordförande, vice ordförande och den vetenskaplige sekreteraren och suppleanter är föreningens skattmästare och de två övriga ledamöterna.

Stadgar SFOHH (pdf)

X