Skip to content

Stadgar

Stadgar för Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi
Senast uppdaterad 2021.05.20

§1 Svensk förening for Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi (SFOHH) är en sammanslutning av läkare, vilkas huvudsakliga verksamhet ligger inom specialiteten Öron-, näs- och halssjukdomar och grenspecialiteterna Hörsel- och balansrubbningar (audiologi) samt Röst- och talrubbningar (foniatri). Föreningen är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets sektion for Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi.

§2 Svensk legitimerad läkare eller den som utan att vara legitimerad läkare av Socialstyrelsen erhållit behörighet att i riket utöva läkarkonsten, skall för att vara ordinarie medlem i Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi i vederbörlig ordning förvärvat specialistkompetens eller undergå specialistutbildning inom Öron-, näs- och halssjukdomar. Ordinarie medlem rekommenderas tillhöra Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkarsällskapet, styrelseledamot skall tillhöra båda dessa organisationer.

§3 Till hedersledamot kan vid föreningens ordinarie årsmöte eller vid extra föreningsmöte på förslag av styrelsen utses svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för otorhinolaryngologins, audiologins eller foniatrins utveckling.

§4 Om medlemskap i Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi beslutar dess styrelse. Ansökan om medlemskap görs via föreningen. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

§4a Föreningens medlemsregister innehåller namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, medlemskap i eventuell intresseförening samt legitimationsår. Mer information kring personuppgiftshantering finns att läsa i föreningens integritetspolicy. Personuppgift (e-post, namn, adress) från medlemsregistret skall årligen den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att samköra register och därigenom kontrollera antalet medlemmar som föreningen i egenskap av sektion innehar i Svenska Läkaresällskapet. Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år. Efter samkörning av personuppgift skall Svenska Läkaresällskapet radera den personuppgift som lämnats. Ändamålet är beräkning av sektionens mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.

§4b Ändamål för personuppgiftshantering. Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna bedriva den stadgereglerade verksamheten för egen och intresseföreningarnas räkning, och behandlar därmed personuppgifter i syfte att administrera föreningens och intresseföreningarnas angelägenheter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

§4c Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi och Svenska Läkaresällskapet (SLS) har ett samarbete som innebär att en sektion kan få rösträtt i SLS. Det föreligger därmed ett gemensamt personuppgiftsansvar där de olika rollerna ser ut enligt följande: Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi behandlar personuppgift för sina ändamål i enlighet §4b och SLS behandlar personuppgift för sina egna ändamål enligt vad som framgår av §41 i SLS stadgar. Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då sektion lämnar in uppgifter från sitt medlemsregister (i enlighet med §4a) till SLS för ändamålet att beräkna mandat i SLS fullmäktige. SLS genom kansliet är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för SLS egna behandling och för den gemensamma behandling som beskrivits ovan.

§5 Ordinarie medlem har rösträtt. Endast medlem i Sveriges Läkarförbund eller medlem av Svenska Läkaresällskapet har rätt att delta i beslut som föreningen fattar i sin egenskap av specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund respektive i sin egenskap av sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

§6 Medlem som ej har erlagt sin avgift trots minst två skriftliga påminnelser från styrelsen utesluts ur föreningen.

§7 Föreningens uppgift är:
-att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda
-att driva och främja hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom specialiteten Öron-, näs- och halssjukdomar och grenspecialiteterna Hörsel- och balansrubbningar samt Röst- och talrubbningar
-att tillvarata medlemmarnas sociala intressen
-samt att främja specialiteten Öron-, näs- och halssjukdomar och grenspecialiteternas Hörsel- och balansrubbningar samt Röst- och talrubbningar utveckling framförallt genom forskning och utbildning såsom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner.
-att som sektion respektive specialitetsförening avge utlåtanden samt medverka i och handlägga ärenden som hänskjutits från Svenska Läkaresällskapet respektive Sveriges Läkarförbund. Vid handläggning av sådana ärenden som hänskjutits från Svenska Läkaresällskapet som berör annan/andra medlemsföreningar/sektion/er ska samråd med denna/dessa ske.

§8 Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgis angelägenheter handhas mellan föreningsmötena av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, skattmästare och ytterligare två ledamöter. Styrelsen utses via föreningens ordinarie årsmöte, som hålls en gång årligen, varvid ordförande väljs för 2 år och övriga ledamöter för 1 år. Styrelsens medlemmar kan omväljas men den sammanlagda mandatperioden skall på samma post ej överstiga fem år och maximal mandatperiod i styrelsen skall ej överstiga åtta år. (se i ö fotnot!). Styrelseledamöternas uppdrag specificeras i en arbetsbeskrivning som bifogas stadgarna.
Fotnot: I styrelsen bör representanter för samtliga i föreningen ingående grenspecialiteter ingå eller vid behov adjungeras. Könsfördelningen i styrelsen bör om möjligt överensstämma med den i föreningen.

§9 Styrelsen företräder Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi, bevakar dess intressen och beslutar i överensstämmelse med dess stadgar. Det ankommer på styrelsen bland annat:
-att verkställa av föreningsmöte fattade beslut
-att handha frågor om medlemskap i enlighet med §2-6
-att förvalta föreningens tillgångar
-att minst 15 dagar före föreningsmöte utsända kallelse till föreningens medlemmar jämte föredragningslista för mötet om inte särskilda omständigheter föranleder sammankallande inom kortare tid
-att till ordinarie föreningsmöte lämna redovisning för den ekonomiska förvaltningen och berättelse om verksamheten i enlighet med §l3
-att avgiva utlåtanden i ärenden som remitterats till föreningen
-att följa verksamheten inom Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund som är av särskilt intresse för Svensk förening for Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi
-att tillsätta kommittéer i den utsträckning som verksamheten kräver
-samt att då föreningens intressen så påfordra, genom representanter deltaga i sammanträden och konferenser inom Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund

§10 Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner erforderligt eller när minst två styrelseledamöter begär det. Kallelse till sammanträde utfärdas om möjligt minst sju dagar före sammanträdet. Styrelsen är beslutsför om minst fyra ledamöter deltager. Omröstningen inom styrelsen sker öppet. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Styrelsens protokoll justeras av samtliga styrelseledamöter. I svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgis namn upprättade handlingar undertecknas av endera ordföranden, den vetenskapliga sekreteraren eller den fackliga sekreteraren.

§11 Medlemmar med intressegemenskap i ett avgränsat ämnesområde kan efter medgivande vid föreningens ordinarie årsmöte bilda en intresseförening inom föreningen, att betrakta som en självständig delförening vars ordinarie medlemmar även innehar medlemskap inom Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi. En intresseförening har rätt att medverka i föreningens behandling av ärenden som berör ifrågavarande ämnesområde. Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi bör om möjligt erbjuda stöd till intresseföreningen i dess verksamhet. En intresseförening kan upphöra efter beslut vid föreningens ordinarie årsmöte. Intresseförening inom grenspecialitet benämns grenspecialitetsförening.

§12 För beredning till val av styrelse och förtroendevalda revisorer vid föreningens ordinarie årsmöte skall finnas en valberedning bestående av ordförande och ytterligare två ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs vid föreningens ordinarie årsmöte för tiden till och med ordinarie årsmöte två år senare. Omval kan ske men den maximala mandatperioden är sex år. Valberedningen skall iordningställa sina valförslag i sådan tid att de kan tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till det aktuella mötet.

§13 Svensk förening for Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgis räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två revisorer. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 3l december. Revisorerna och en suppleant för dem utses av föreningens ordinarie årsmöte för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte. Revisorerna skall senast dagen före ordinarie årsmöte. till styrelsen överlämna sin berättelse rörande granskningen och därvid göra de framställningar som granskningen kunnat föranleda samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§14 Svensk förening for Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgis medlemmar sammanträder till ordinarie årsmöte en gång årligen. Övriga möten kallas extra föreningsmöte och kan hållas för behandling av visst ärende när styrelsen finner skäl därtill eller då minst tio procent av medlemmarna i Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi skriftligen gjort framställning därom till styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte samt extra föreningsmöte utfärdas av styrelsen minst 15 dagar före mötet. I kallelsen bör anges de ärenden som skall behandlas vid mötet, vid ordinarie årsmöte skall föreningens verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag till val av ny styrelse bifogas. Vid ordinarie årsmöte kan ärende, som inte utannonserats i kallelse till mötet, upptas till behandling och avgörande endast om minst två tredjedelar av de närvarande är ense därom. Vid extra föreningsmöte kan endast behandlas sådant ärende som angivits i kallelsen.

§15 Vid föreningens ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:
-styrelsens berättelse för det senast förflutna arbetsåret samt redogörelse kring föreningens ekonomi
-revisorernas berättelse över den av dem verkställda granskningen
-frågan om ansvarsfrihet
-fastställande av årsavgiftens storlek
-ärenden som av styrelsen föreläggs mötet eller som av minst tre medlemmar senast tre veckor före mötet skriftligen anmälts hos styrelsen
-val av ordförande, vice ordförande, facklig och vetenskaplig sekreterare, skattmästare samt två övriga ledamöter i enlighet med §8
-val av valberedning i enlighet med §12
-val av två revisorer och en revisorssuppleant i enlighet med §13
-fråga eller frågor som skall föras upp på Svenska Läkaresällskapets (SLS) fullmäktigemötes föredragningslista och som sedan skall sändas till SLS nämnd minst 2 månader före SLS ordinarie fullmäktige.

§16 Förhandlingarna vid föreningsmöte leds av föreningens ordförande eller vid förhinder för denna av vice ordföranden. Protokollförare utses vid mötet och bör vara vice ordförande eller någon av sekreterarna. Protokollet justeras av mötesordförande och två vid mötets början utsedda justeringsmän. Vid mötet äger endast röstberättigad medlem utöva rösträtt. Frånvarande medlem äger utöva sin rösträtt skriftligen. Rösträtt får dock inte överlåtas på annan. Omröstning sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning. Envar ledamot av Svenska Läkaresällskapets nämnd och eller Sveriges Läkarförbunds förbundsstyrelse äger tillträde till föreningens möten med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i beslut.

§17 Som sektion inom Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund åligger det svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi:
-att omedelbart efter val av ny styrelse vid föreningens ordinarie årsmöte till Svenska Läkarsällskapet och Sveriges Läkarförbund insända uppgift om de valdas namn och adress
-att för godkännande delgiva Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund beslutad stadgeändring
-att till Svenska Läkarsällskapet, genom utdrag ur protokoll, och Sveriges Läkarförbund meddela beslut som berör gemensamma ärenden
-samt att rätta sig efter Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbunds beslut i vetenskapliga och fackliga frågor.

§18 Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid föreningens ordinarie årsmöte. Beslut om ändring skall biträdas av minst två tredjedelar av summan av skriftligt röstande och vid ordinarie årsmötet närvarande medlemmar. Föreslagen stadgeändring, jämte yttrande från styrelsen, ska ha skickats ut till samtliga medlemmar, senast en månad innan årsmötet. Beslutad stadgeändring vinner giltighet när desamma godkänts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

§19 Föreningens firma får tecknas av ordförande eller skattmästare var för sig. Ordförande och skattmästare äger rätt att var och en disponera föreningens konto. Föreningens avgående skattmästare behåller teckningsrätt innevarade räkenskapsår.

§20 Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgis representation i Svenska Läkarsällskapets samt Sveriges Läkarförbunds fullmäktige beslutas av styrelsen och utsedd person/er skall vara enskild eller associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet respektive enskild medlem i Sveriges Läkarförbund.

Stadgar SFOHH (pdf)