Skip to content

Sveriges privata öronläkare

Stadgar för Sveriges privata öronläkarförening

Org nr 802430 1056

Från SPÖs konstituerande möte och första årsmöte 2005-09-10.

Uppgift och organisation

§ 1. Sveriges privata Öronläkarförening (SPÖ), är en förening av läkare, specialister i öron- näs- halssjukdomar och huvud-halskirurgi (ÖNH-sjukdomar), foniatri och/eller audiologi, verksamma inom sjukvård huvudsakligen annan än offentlig vård.

§ 2. Föreningens ändamål är

att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen,

att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga intressen,

att öka medlemmarnas kunskap inom medicinsk kvalitetssäkerhet,

så att medlemmarna i sin hälso- och sjukvårdande verksamhet kan upprätthålla hög kompetens, god kontinuitet och tillgänglighet, samt upprätthålla högt ställda etiska och professionella krav.

§ 3. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

Medlemskap

§ 4. Som medlem kan antas läkare med specialistkompetens inom ÖNH-sjukdomar, foniatri och/eller audiologi, och som innehar svensk läkarlegitimation. Medlem ska vara ansluten till svensk SFOHH. Ansökan om medlemskap insänds skriftligt till styrelsen för SPÖ. Medlemskap beviljas av styrelsen.

§ 5. Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen vid ordinarie föreningsmöte, kallas person som på framstående sätt främjat föreningens syften. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och deltar ej i ordinarie föreningsmöte.

§ 6. Medlem erlägger årligen till föreningen av ordinarie föreningsmöte fastställd medlemsavgift, och i förekommande all särskild serviceavgift. Medlem som underlåtit att betala avgift innan nästa verksamhetsårs ordinarie föreningsmöte anses ha utträtt ur föreningen.

§ 7. Medlem vilkens yrkesmässiga verksamhet upphört, kan fortsättningsvis tillhöra föreningen.

§ 8. Medlem som allvarligt skadat föreningens eller svenska läkarkårens anseende kan uteslutas ur föreningen genom beslut på ordinarie föreningsmöte. För beslut om uteslutning krävs 2/3 majoritet av avgivna röster.

Föreningsmöte

§ 9. Föreningen sammanträder till ordinarie föreningsmöte en gång årligen på en tid som styrelsen bestämmer.

Styrelsen skall utsända kallelse till ordinarie föreningsmöte senast fyra veckor före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats förmötet, samt vilka ärenden som skall behandlas.

§ 10. Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma

-val av ordförande och sekreterare för mötet,

-val av två justeringsmän,

-mötets stadgeenliga utlysande,

-styrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår,

-styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat verksamhetsår, revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,

-ärenden som styrelsen förelagt mötet, eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet,

-fastställande av årsavgift,

-rapport från representant i SFOHH,

-rapport från representant från förhandlingar av nationella taxan,

-rapport från utbildningsansvarig,

-val av styrelseledamöter enlig § 14,

-val av två revisorer och en revisorssuppleant,

-val av valberedning enligt § 21,

– val av representant i SFOHH,

-val av utbildningsansvarig,

-val av representant vid förhandlingar av nationella taxan.

Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte 2/3 av de närvarande så beslutar.

§ 11. Vid omröstning på föreningsmöte har varje närvarande medlem, men de begränsningar som anges i § 5, en röst.

Omröstning vid personval sker öppet, om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.

Andra frågor avgörs också genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av mötesordförande.

Medlem som inte kan närvara vid på möte kan lämna fullmakt för röstning till annan föreningsmedlem.

§ 12. Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen finner det lämpligt, eller när revisorerna eller minst 1/3 av medlemmana så begär. Mötet ska då hållas inom sex veckor.

Kallelse till extra föreningsstämma med föredragslista skall utskickas senast två veckor före mötet. Vid extra föreningsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

§ 13. Utöver ordinarie föreningsmöte bör föreningsmöte hållas en gång årligen. Detta möte bör omfatta ett program med vetenskapligt och utbildningsmässigt innehåll, och kan förläggas samtidigt som ordinarie föreningsmöte. För detta möte ansvarar styrelsen.

Styrelsen

§ 14. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör samt minst tre övriga ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, och bör om möjligt utses så att landets olika delar är representerade. Ordförande, kassör och en övrig ledamot väljs varje udda år. Sekreterare och två övriga ledamöter väljs varje jämt år. Omval av styrelseledamot kan ske för ytterligare period. Styrelsen utser inom sig vid behov en vice ordförande.

§ 15. Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och har utöver vad i övrigt följer av dessa stadgar

-att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte och verkställa av möte fattade beslut,

-att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande av föreningsmöte.

§ 16. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen o minst två ledamöter så begär.

Kallelse till styrelsemöte skall ske senast två veckor före datum för mötet.

Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter godkänner detta förfarande.

Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

§ 17. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång skall val av ersättare genomföras vid nästa ordinarie föreningsmöte. Om styrelsen inte är beslutsför med kvarstående ledamöter, sker val vid extra föreningsmöte. Vid förfall för ordförande, sekreterare eller kassör utser styrelsen inom sig en ersättare.

§ 18. På föreningens vägnar utfärdad handling eller skrivelse undertecknas av styrelsens ordinarie ordförande och sekreterare, eller vid rutinmässiga ärenden av en av dessa.

§ 19. Det åligger ordföranden

-att besluta i ärenden som inte är av principiell eller prejudicerande art, eller där tidsnöd förhindrar sammankallande av styrelsen,

-att bereda ärenden som skall handläggas av styrelsen.

§ 20. Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer utsedda av föreningen.

Valberedningen

§ 21. För beredning av val vid ordinarie föreningsmöte skall finnas en valberedning med två ledamöter. Det åligger valberedningen att senast fyra veckor före varje ordinarie föreningsmöte framlägga förslag till de val som skal förrättas. Varje år vid ordinarie föreningsmöte väljs en ledamot för tre år. Sammankallande är den ledamot som ingått längst i valberedningen. Omval kan ske för ytterligare period.

Stadgeändring

§ 22. Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie föreningsmöte. Ändringsförslaget skall redovisas i kallelsen till mötet. Förändring krävs att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

Stadgar Sv Priv Öronläkarförening(pdf)