Skip to content

Otoliten

Basal ÖNH

Är du ny inom ÖNH? Börja här! 

I listan nedan finns tips på böcker och webbresurser på ingångsnivå. Fler länkar som kan vara användbara senare under din ST hittar du till höger. 

Tryckta resurser

önh. (orangea) – Anniko 

ÖNH-handboken (blå) – Friis-Liby 

Öra, näsa, hals: en illustrerad minilärobok för läkare av Ville Strååt 

ÖNH-praktika, finns även online https://vdocuments.net/oenh-praktika.html?page=7

 

Webbresurser

  • Läkemedelsverket – Riktlinjer för behandling av akut mediaotit

https://www.lakemedelsverket.se/48da06/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/behandlingsrekommendation-otit.pdf

 

  • Läkemedelsverket – Riktlinjer för behandling av rinosinuit

https://www.lakemedelsverket.se/4a5d9a/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/behandlingsrekommendation-rinosinuit-1.pdf

 

  • Nationellt kliniskt kunskapsstöd – gå in på ÖNH, mycket riktat mot primärvården. 

https://www.nationelltklinisktkunskapsstod.se/kunskapsstod/oron-nasa-och-hals/

 

  • Nationella rekommendationer för rörbehandling av barn med öroninflammationer

https://slf.se/smaf/app/uploads/2019/09/rorbehandling.pdf

 

  • Nationellt vårdprogram för trakeotomi, LÖF

https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/nationella-rekommendationer-for-trakeotomi

 

  • Nationellt vårdprogram hörselasymmetri 

https://www.nationelltklinisktkunskapsstod.se/kunskapsstod/kliniska-kunskapsstod/horselasymmetri-hos-vuxna-utredning/?selectionCode=profession_specialiserad_vard

 

  • Vårdgivarguiden/akutkirurgboken, ÖNH-kapitlet Region Stockholm för akuta ÖNH-tillstånd

https://kunskapsstodforvardgivare.se/omraden/oron–nas–och-halssjukdomar

 

Läkartidningens ABC-artiklar

ABC orofaryngeal dysfagi 

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/medicinens-abc/2021/04/abc-om-orofaryngeal-dysfagi/

 

ABC om yrsel på akuten

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/medicinens-abc/2015/02/yrsel-pa-akuten/

 

ABC praktisk handläggning av näsblödning

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/medicinens-abc/2016/02/praktisk-handlaggning-av-nasblodning/

 

ABC främmande kropp i luftvägarna

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/medicinens-abc/2012/12/frammande-kropp-i-luftvagarna/

 

ABC trigeminusneuralgi

https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/EditorialFiles/Z9/%5BC3Z9%5D/C3Z9.pdf