Skip to content

Otoliten

Otolitens priser

I samband med ÖNH-dagarna årligen delar Otoliten ut två priser för att stimulera till en bättre ST-miljö.
Ett pris delas ut till en klinik och det andra priset är individuellt.

Årets Otostor

Otostorpriset består förutom äran även av en silvermedalj med öron-, näsa-, halsmotiv. Medaljen tillverkas av Anton Rönnblom, ÖNH-specialist verksam vid Sunderbyns sjukhus.
Priset går till den specialist som gjort störst insatser för underläkare under det gångna året.

Otolitens medlemmar nominerar och styrelsen utser pristagare. 

Pristagare Otostor

2023 Margareta Bjärnhall

Motivering:

Margareta Bjärnhall på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Trygg, kompetent och alltid där för sina patienter och kollegor. Oberoende av belastning svarar hon alltid på telefonen med lugn och ger tid till underläkaren som frågar. Vi är lyckligt lottade som har henne 🙂
 
Margareta är en fantastiskt uppskattad kollega, som trots spetskompetens inom laryngologi och enorm arbetsbelastning alltid tar sig tid för yngre kollegor. Hon går alltid att ringa oavsett fråga och tidpunkt, är en mycket bra bakjour och alltid inkluderande i operationssalen. Hon är en stark röst för ST-läkarkollektivet både på kliniken och sjukhusövergripande, till exempel gentemot AnOpIVA gällande vakenfiberintubationer som av organisatoriska skäl varit svårt att få till. Margareta har alltid en bra historia på lut och är sist men inte minst en viktig social kugge där hon har överlägset klinikrekord i att styra upp AWs. En fantastisk kollega helt enkelt.
 

2022 Clara Svenberg Lind

Motivering: Clara Svenberg Lind på Karolinska Universitetssjukhuset har ett särskilt stort engagemang för utbildning. Hon har under det senaste året inte bara startat igång en kurs för akutläkare i akuta ÖNH-sjukdomar utan också varit med i redaktionen för akut kirurgiboken där ett nytt ÖNH-kapitel har skrivits. Hon har genom dessa projekt handlett flera ST-läkare i sina kvalitetsarbeten.
 

2021 Mohammad Saadat

Motivering: Mohammad besitter otroligt många kollegiala och kliniska kvalitéer.
Hans välavvägda feedback, krav och hjälpsamhet gör honom till en lysande handledare. Med gott bemötande, vänlighet och tålamod är han ett kollegialt föredöme. Mohammads omfattande kompetens och operativa systematik är en klinisk förebild. Dessa kvalitéer har imponerande och inspirerande bibehållits, trots mycket ansträngda förhållanden vid tumörsektionen där Mohammad i närtid varit den enda ordinarie överläkaren. Hans insatser har inte bara upprätthållit ÖNH-tumörkirurgin för befolkningen motsvarande halva Sveriges yta utan även påbörjat återuppbyggnaden av en inspirerande välfungerande tumörsektion.

 

2019 Mathias von Beckerath

Motivering: Mathias von Beckerath har drivit igenom införandet och användandet av ultraljud inom ÖNH genom att hålla i kurser och bjuda in ST-läkare till honom i Örebro för undervisning. Mathias tar sig alltid tid att undervisa och med hög kompetens och entusiasm sprider han kunskap och färdigheter. Med sin varma och inspirerande person gör han det lätt att ta för sig och lära i hans närvaro. Han är del i den uppskattade tumörkursen inom ÖNH som arrangeras av ÖNH-kliniken i Örebro varje år, samt är med och utvecklar nya kurser som saknats i ST-utbildningen med mer kirurgisk inriktning. Genom sitt engagemang i projektet ENT-plus åker Mathias och utbildar utbildningsläkare inom ÖNH i Etiopien i kirurgiska färdigheter och han uppmuntrar ständigt sina yngre kollegor att engagera sig i samma sak. Mathias är en förebild och inspirationskälla för oss läkare under utbildning.

 

2018 Martin Beran

Motivering: 2018 års OtoStor tilldelas Martin Beran för hans insats som handledare i den kliniska vardagen hemma i Uddevalla, men också på andra sjukhus i Sverige, däribland Sunderbyn. Han bidrar genom sin person till ett positivt utbildningsklimat, och är samtidigt en skicklig kirurgisk handledare. På hemmaplan är han känd som en kollega man gärna vänder sig till med knepiga patientfall. Nationellt har Martin Beran arbetat för ST-läkarnas väl, dels som SPUR-inspektör och dels genom mångårigt engagemang i den nationella tjänsteenkäten.
Tack vare sin outtröttliga entusiasm kan han nu lämna över en gedigen stafettpinne av kunskap till nästa generation av öron-, näs- och halsläkare.

 

2017 Mats Holmström, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Motivering: ”Med ett synsätt från akademiska världen integrerar han vetenskapen i den kliniska undervisningen inom ST och har arrangerat flertalet kurser inom bla rhinologi. Med erfarenhet från både länssjukhus som universitetssjukhus ser han bredden inom ÖNH och kan lära ut specialiteten med ett vidare perspektiv. Som SPUR-inspektör är han mån om att alla delar av både teori och praktik finns tillgängligt på utbildningsenheterna, och att kvaliteten ska vara hög för landets ST-läkare.”
Mats Holmström tilldelas priset Otostor 2017, för sitt stora engagemang i ST-utbildningen och sin förmåga att alltid lyfta ST-läkarens åsikter och intressen.

 

2016 Per-Åke Lindestad, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Motivering: ”Per-Åke har som sammankallande i styrgruppen för specialistskrivningen hållit fanan högt för vår ÖNH-utbildning. Han är även värd priset för sitt brinnande intresse för undervisning: Att lära yngrekollegor och studenter om röstapparaten och larynx anatomi och funktion. Detta visar han genom sin uppskattade foniatrikurs och genom att leta upp och hämta in någon under utbildning så fort något spännande statusfynd visar sig på mottagningen.”

 

2015 Serge Padoan

Motivering: ”Som chefredaktör för ÖNH tidskriften ger han Otoliten alltid det publiceringsutrymme vi önskar och därmed möjligheter att informera hela ÖNH Sverige om våra pågående projekt. Han har nu dessutom som erfaren SPUR inspektör på eget initiativ börjat ett arbete med att undersöka hur schemautformningen ser ut för ST läkarna i Sverige, och därmed belysa vikten av struktur för att få möjlighet till en god utbildningsmiljö.”

 

2014 Pernilla Sahlstrand Johnson

Motivering: ”Som ordförande i utbildningsutskottet och nuförtiden även studierektor på SUS har hon i flera år visat ett stort engagemang för utbildning i allänhet och ST läkarnas utbildningsfrågor i synnerhet. Hon var en av de drivande krafterna för utformningen av UEMS loggbokens svenska version. Därutöver jobbar hon aktivt med utformningen av handledarfunktionen och är en allmän stöttepelare och bollplank för Otolitens pågående projekt”

 

2013 Lars Jonsson och Anton Bohman, Uppsala Akademiska Sjukhus

Nominering: För att ha startat upp och nu under ett år drivit den nationella hemstudiekursen – ett helt nytt sätt att bedriva ST-utbildning.

 

2012 Johan Hellgren, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Nominering: Med sin entusiasm och sitt stöd för projektet gjorde årets pristagare det möjligt för oss underläkare att starta vår egen underförening.

Kristallenpriset

Kristallenpriset är en vandringspokal som går till den klinik som haft det bästa utbildningsklimatet under det gångna året.

Otolitens medlemmar nominerar och styrelsen utser pristagaren tillsammans med ÖNH-specialitetens egna SPUR-inspektörer.

Första prisutdelningen ägde rum i samband med ÖNH-dagarna 2013.

Pristagare Kristallenpriset

2022 ÖNH, Hörsel- och balans ME, Karolinska Universitetssjukhuset

 
Motivering: Karolinska Universitetssjukhuset som har under senaste åren öppnat en ny utbildningsenhet för ST-läkare på Danderyds sjukhus. På utbildningsenheten utför ST-läkare basal ÖNH-kirurgi och även specialistkirurgi under handledning. ST-läkarna varvar egen mottagning med tutormottagning med specialist vars enda uppdrag är att finnas tillgänglig som stöd till ST-läkare. Satsningen har lett till ett godkännande hos SPUR, nyanställning av fler ST-läkare och betydande förbättring av utbildningsklimatet.

 

2021 Länssjukhuset Ryhov

Motivering: På ÖNH-kliniken i Jönköping är det mer regel än undantag att starta dagen med glada tillrop. Det är tillåtet att fråga om och ifrågasätta allt, de seniora kollegorna lyssnar med tålamod och intresse på ST-läkarnas funderingar och bekymmer. Ingen dörr är stängd och även när specialist/överläkare har pressad mottagning är ST-läkarna alltid välkomna att knacka på för att få hjälp.

Det har skett en positiv utveckling och uppstrukturering av ST-utbildningen. Kliniken har för första gången utsett en studierektor och därefter har förbättringarna avlöst varandra. Under det gångna året har det införts journal club och fallgenomgångar där samtliga läkare aktivt deltar med givande diskussioner som resultat. Det seniora kollegiet med studierektorn i spetsen har lagt en bra grund för utbildningsklimatet på kliniken och ST-läkarna uppmuntras numera aktivt att åka på kurser och utbildningar. Kliniken har också en fantastisk schemaläggare som gör sitt yttersta för att få till auskultationer under hela ST-tiden, kopplade mottagningar, stående studietid samt handledningstid på schemat.

 

2019 Södra Älvsborgs Sjukhus

Motivering: ÖNH-kliniken på Södra Älvsborgs Sjukhus har gått från att ha haft ett bra utbildningsklimat till att nu ha en fantastisk utbildningsmiljö för blivande ÖNH-specialister. Med kraft och stor uppfinningsrikedom driver studierektor på ett lekfullt och engagerat sätt arbetet. Legofigurer som marscherar längst en tidslinje på en hylla symboliserar alla ST-läkare och gör det enklare att se och individanpassa handledningen utefter var respektive ST-läkare befinner sig i utbildningen. En tävling som utlysts har engagerat hela kliniken där ett ärofyllt pris utlovats för den specialist som utfört flest sit-ins, DOPS och andra strukturerade feedback former. Detta har gjort att klinikens duktiga och engagerade specialister, som även tidigare på ett utmärkt sätt handlett utbildningsläkarna, nu har fått ytterligare motivation.

 

2018 Skaraborgs Sjukhus Skövde

Motivering: Årets Kristallenpris går till Skövde för sitt goda utbildningsklimat där man trots ökade produktionskrav bedriver en strukturerad ST-utbildning med stort fokus på handledning, individuell utveckling och fyrhändig kirurgi. En engagerad studierektor och en klinikledning som prioriterar utbildningsfrågor skapar tillsammans med god sammanhållning i arbetsgruppen en utmärkt miljö för blivande specialister.

2017 ÖNH-kliniken, Falun

Motivering: ”Trots en stor ST-grupp strävar kliniken efter individuell utveckling hos alla och har skapat en god balans mellan handledning, stöttning och eget initiativtagande.
I relation till sin storlek tar Faluns ÖNH-klinik ett stort ansvar när det kommer till att utbilda framtida öronläkare och har under årens lopp anordnat flertalet kurser.
Utan tvekan skapar man optimala förutsättningar för att Oto-liten ska bli Oto-stor!”

 

2016 ÖNH kliniken, Helsingborg

2015 ÖNH kliniken Halmstad

2014 ÖNH kliniken Sundsvall

2013 ÖNH-kliniken Kalmar