Skip to content

Svenskt Rhinologiskt Sällskap (SRS)

Stadgar

Svenskt Rhinologiskt Sällskap – bildat i Skövde den 30:e september 1993

Idé och vision
Svenskt Rinologiskt Sällskap skall verka för att förbättra kunnandet om näsan och bihålornas anatomi och fysiologi samt diagnostik och behandling av sjukdomar och deformiteter i näsa och bihålor. Sällskapet skall dessutom stimulera till utvecklingsarbete och forskning inom området.

ERS
SRS skall vara en referensgrupp till European Rhinologic Society.

Medlemskap, avgift och register
Endast medlemmar i Svensk förening för otorhinolarynologi, huvud- och halskirurgi får registrera sig som medlem i SRS.

Medlemsavgift, – vars nivå beslutas av årsmötet – skall årligen erläggas till sällskapet. Avgiften ska vara ringa, men tillräcklig för att kunna ersätta kostnaden för att hålla ett funktionellt medlemsregister.

Syftet med medlemsregistret är primärt att sammankalla medlemmarna till årsmötet, men även att kunna nå medlemmarna med information gällande nya nationella medicinska rutiner och arbetssätt som berör rinologisk verksamhet.

Stadgar
Stadgeändringar kräver ett ändringsbeslut av årsmötet.

Styrelse
Inom sällskapet skall finnas en styrelse, bestående av sex ledamöter som skall vara rådgivande till styrelsen för Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi.

Styrelsen skall bestå av en ordförande, en sekreterare, en kassör, en utbildningssamordnare, en hemsideansvarig samt en för årsmötet lokalansvarig. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, kassör, hemsideansvarig, utbildningssamordnare och lokalansvarig och kan under sin sittande period vid behov byta ansvarsområden.

Ledamöter i styrelsen väljes för en period om 4 år, men avgår växelvis, så att styrelsen alltid innehar erfarenhet av styrelsearbete.

Tidigare ledamot i styrelsen kan återväljas under förutsättning att det ej sker i direkt anslutning till en föregående 4-årsperiod.

För styrelsearbetet utgår inget annat arvode än en årlig betald styrelsemiddag på restaurang inför årsmötet.

Ordförande
Ordföranden i styrelsen är kontaktperson till Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi. Ordföranden är sammankallande till styrelsens sammanträden samt till ett årligt möte för sällskapets medlemmar.

Revisor
Föreningens revisor utses av årsmötet. Revisor granskar föregående kalenderår (januari-dec) som redovisas vid årsmötet.

Valberedning
En valberedning bestående av 2 kollegor lämnar – till årsmötesförhandlingarna – in förslag till nya styrelseledamöter då de tidigare ledamöternas respektive 4-årsperiod utlöpt. Medlemmar av valberedning kan väljas för en 5-års- eller en kortare period. Val av valberedning sker vid årsmötet.

 Stadgar antagna vid årsmötet 220922