Skip to content

Nordic Society for Pediatric Otorhino­laryngolgy

Stadgar

Föreningens syfte är att främja utveckling, forskning och kvalitet i vården av barn med sjukdomar inom ÖNH-området.

§ 2
Föreningen skall främst ansvara för detta genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag samt:

-Via lämpliga media informera medlemmarna om framtida möten nationellt och internationellt
-Stödja och initiera utbildning och vetenskaplig utveckling inom området
-Bidra aktivt till kontakt med andra föreningar med liknande ändamål nationellt och internationellt.

§ 3
Föreningen skall erbjuda medlemmar och andra intresserade två nationella mötestillfällen årligen med pediatriskt tema. Ett av dessa möten skall sammanfalla med föreningens årsstämma.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av medlemmarna vid föreningsstämma, av styrelsen, revisorerna och valberedningen.

§ 5
Ordinarie föreningsstämma avhålls en gång årligen vid tidpunkt som bestäms av styrelsen. Styrelsen kallar medlemmarna skriftligen senast fjorton dagar före mötet.

§ 6
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och ytterligare två ledamöter. Styrelseledamöter väljs för en tid av ett år och kan sedan omväljas för ett obegränsat antal perioder. Minst fyra av styrelsens ledamöter skall representera någon annan intresseförening inom specialiteten.

§ 7
Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare till mötet och utser en mötesdeltagare att jämte ordförande justera mötesprotokollet. Vid omröstning av varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker i första hand öppet men sluten om någon medlem begär det. Vid lika röstetal är mötesordförandes röst utslagsgivande.

§ 8
Vid föreningsstämma skall följande ärenden förekomma

-Styrelsens verksamhetsberättelse.
-Styrelsens redovisning av den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat räkenskapsår, revisorsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
-Fastställande av medlemsavgift.
-Val av styrelseledamöter.
-Val av ordförande för föreningen under ett år.
-Val av två ledamöter till valberedning för en tid av ett år.
-Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet.
-Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptagas till avgörande om inte de närvarande är eniga om detta.

§ 9
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen minst två gånger årligen och styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 10
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och skattmästare var för sig.

§ 11
Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie föreningsstämma. Ändringsförslaget skall därvid redovisas i kallelsen till mötet. Förändring av stadgarna kräver att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

§ 12
Vid avveckling av föreningen tillfaller tillgångarna Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och halskirurgi.