Skip to content

Acta Oto-Laryngologica 

Vad gör Stiftelsen för att stödja svensk öron-, näsa- halsforskning?

Stipendier för forskning

Stiftelsen delar varje år ut stipendier för forskning. Under åren 2007-2020 har mer än 20 miljoner kronor gått till sk forskningsmånader. Här har Acta-stipendiaterna möjlighet att få upp till 3 månadsbelopp, som för odisputerade är 18 000 kr och för disputerade 25 000 kr. Acta-stipendierna fördelas endast till läkare verksamma inom ÖNH-specialiteten i Sverige och man ska vara medlem i Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi. Forskningsstipendierna fördelas efter bedömning av Stiftelsens styrelsemedlemmar förstärkta med 1-2 representanter så att samtliga universitetskliniker är representerade. En prioriteringsordning statuerar att medel i första hand får tilldelas disputerade läkare med avsikt att fortsätta sin meritering för ansökan om docentur, i andra hand till läkare med pågående doktorandprojekt och i tredje hand till yngre läkare som står i begrepp att eller just har påbörjat sin forskning (s.k. startbidrag).

Stipendier för resor

Under en 10-årsperiod har utdelats stipendier för resor på 1,5 miljoner kr. Syftet med Actas resestipendier, 12 000 för resa inom Europa och 15 000 kr för resor till övriga världen, är att man ska hämta hem medicinsk kunskap av betydelse för den egna kliniken.  Därav följer att den sökande med få undantag bör ha specialistkompetens. Resestipendier kan inte sökas för konferensresor.

CORLAS-priset

Föreningen CORLAS – Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amitacae Sacrum – är ett prestigefyllt internationellt sällskap bestående av framstående ÖNH-personligheter. Sällskapet bildades efter 1:a världskriget som ett initiativ att inom ÖNH-forskningsvärlden överbrygga politiska skiljaktigheter. Sverige har liksom de flesta andra länder 10 medlemmar i detta sällskap som träffas årligen. Vart 4:e år delas ett CORLAS-pris ut som sponsras av Acta Oto-laryngologica . Priset är på 200 000 kronor. Senaste pristagaren 2019 vara den framstående tyska klinikern och cancerforskaren Barbara Wollenberg.

Andra satsningar

Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica stödjer också andra vetenskaplig aktiviteter. En vart annat år återkommande mötesaktivit är Barany-mötet, som samlar hela världens forskningselit inom vestibularisområdet. Barany-sällskapet  får ekonomiskt stöd för mötets genomförande när detta äger rum i Uppsala vart 6:e år.

Vid ett par tillfällen har också bidrag från Acta Oto-Laryngologica utgått till arrangerandet av det nordiska ÖNH-mötet.

Kollektivprenumerationen

En annan betydande insats för att sprida resultat från ÖNH-forskning från hela världen till samtliga ÖNH-läkare i Sverige är att Acta Oto-Laryngologica AB betalar halva kostnaden för kollektivprenumeration på Acta Oto-Laryngologica. Kollektivprenumerationen innebär att samtliga ÖNH-läkare som är medlemmar i Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi kan hämta upp och läsa tidskriften Acta Oto-Laryngologi on line