Skip to content

Acta Oto-Laryngologica 

Kort om organisationen bakom tidskriften Acta Oto-Laryngologica

Gunnar Holmgren (1875-1954) – den svenska otolaryngologins fader – startade 1918 tidskriften Acta Oto-Laryngologica och blev också dess förste chefredaktör.

Någon etablerad organisation för Acta Oto-Laryngologica fanns inte vid dess start och den lagliga äganderätten innehades av Gunnar Holmgren. Hans plan var att så snart en Förening för utgivandet av Acta Oto-Laryngologica hade skapats så skulle tidskriften överlämnas som en gåva till Föreningen under vissa förutsättningar fastställda i dess stadgar. Stadgarna föreskrev att Föreningen var ett vetenskapligt samfund vars uppgift var att stödja den oto-laryngologiska forskningen och i detta syfte utge tidskriften Acta Oto-Laryngologica. Självskrivna medlemmar i föreningen var ”nuvarande och förutvarande professorer i öron-, näs- och halssjukdomar med huvud-halskirurgi och audiologi vid samtliga Sveriges universitet och högskolor”. Stadgarna sade också att ”för oto-laryngologisk forskning betydelsefull person” kunde inväljas i föreningen.  Acta Oto-Laryngologica utvecklades väl och blev en internationell periodisk tidskrift som initialt publicerade vetenskapliga rapporter på engelska såväl som franska och tyska.

Den expansiva utveckling som Acta Oto-Laryngologica upplevde ledde till ökade intäkter i Föreningen Acta Oto-Laryngologica. För att försäkra att de intäkter, som utgivningen av tidskriften ledde till, skulle främja svensk otorhinolaryngologisk forskning skapades i slutet av 1990-talet en ny organisation.

Den nya organisationen består av 3 aktörer; Föreningen Acta Oto-Laryngologica, Acta Oto-Laryngologica AB samt Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica. Basen i den 3-hövdade organisationen är Föreningen som utser huvudredaktör, biträdande redaktör samt verkställande direktör och styrelseledamöter i Acta Oto-Laryngologica AB.

Acta Oto-Laryngologica AB har till uppgift att verka för utgivningen av tidskriften ”jämte därmed förenlig verksamhet”. Bolaget syftar inte till att bereda vinst åt aktieägarna utan verksamheten skall stödja tidskriften och vinst föras över till Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica. Stiftelsens syfte är uteslutande att främja oto-rino-laryngologisk forskning.  Stiftelsens styrelse består av ordförande, vice ordförande respektive sekreteraren i Föreningen samt huvudredaktör och biträdande redaktören för tidskriften Acta Oto-Laryngologica och därtill 2 övriga styrelseledamöter.

Läs om styrelsens sammansättning