Skip to content

Acta Oto-Laryngologica 

Stadgar

Nuvarande stadgar:

STADGAR FÖR ”FÖRENINGEN ACTA OTO-LARYNGOLOGICA”

§ 1

Föreningen är ett vetenskapligt samfund som har till uppgift att främja den oto-rino-laryngologiska forskningen.

§ 2

Medlemmar i föreningen är nuvarande och förutvarande professorer i öron-, näs- och halssjukdomar med huvud-, halskirurgi och audiologi vid samtliga Sveriges universitet och högskolor. Därjämte kan efter av styrelsen framställt förslag, som minst en månad i förväg delgivits föreningens medlemmar, invälja, för oto-rino-largyngologisk forskning betydelsefull i Sverige verksam person. För inval fordras minst 2/3 majoritet.

§ 3

Föreningens angelägenheter skall skötas av en styrelse bestående av 6 medlemmar enligt följande: ordförande,
v ordförande, skattmästare, sekreterare samt två övriga ledamöter. Två suppleanter skall vid frånvaro ersätta ordinarie ledamöter. Tre av styrelsens ordinarie medlemmar skall utgöras av Föreningens  självskrivna medlemmar.

§ 4

För Föreningen skall finnas en revisor med en suppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

§ 5

Styrelsen skall föra Föreningens räkenskaper samt avgiva berättelse över föregående års verksamhet.

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.

Det åligger skattmästaren att i samråd med styrelsen föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med Föreningens och styrelsens beslut. Räkenskaperna skall överlämnas till  revisorerna för granskning i så god tid att dessa kan avgiva skriftlig berättelse till årsmötet.

§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden då så är behövligt. För beslutsmässighet fordras att mer än hälften av styrelsens medlemmar är närvarande.

§ 7

Föreningen sammanträder på kallelse av ordförande dels till årsmöte. som skall hällas senast 6 månader efter avslutat räkenskapsår, dels i övrigt då därtill finns anledning, som av minst 3 medlemmar skriftligen anmäles.

§ 8

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

  1. Föredragning av styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse
  2. Beslut om ansvarsfrihet av styrelsens förvaltning
  3. Val av ordförande för föreningen tillika verkställande direktör och styrelseledamot i Acta-Oto-Laryngologica Aktiebolag,
  4. Val av vice ordförande tillika styrelseledamot styrelsen för Acta-Oto-Laryngologica Aktiebolag
  5. Val av skattmästare tillika styrelseledamot i styrelsen för Acta-Oto-Laryngologica Aktiebolag
  6. Val av sekreterare samt två övriga styrelseledamöter och två suppleanter
  7. Val av revisor och revisorssuppleant
  8. Val av valberedning om tre
  9. Val av huvudredaktör och biträdande redaktör för tidskriften Acta-Oto-Laryngologica tillika styrelseledamöter i Acta-Oto-Laryngologica

§ 9

Ordförande, v ordförande samt sekreterare tjänstgör i nämnda egenskaper såväl i förening som i styrelse.

§ 10

Kallelse till styrelse- och föreningssammanträden skall utgå minst 14 dagar i förväg. Till styrelsesammanträden skall även suppleanterna kallas.

§ 11

Omröstningar i förening och styrelse skall ske öppet så vida ingen ledamot begär sluten omröstning. Vid lika  röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid beslut enligt §§ 2 och 13 skall 2/3 majoritet gälla.

§ 12

Skulle Föreningen upplösas skall samtliga dess tillgångar överlämnas till medicinska fakulteten vid Karolinska Institutet och efter dess bestämmande användas till främjande av oto-laryngologisk forskning i samma anda som legat till grund for Föreningens verksamhet.

 

  • 13

Ändring av dessa stadgar kan beslutas av Föreningen på förslag av styrelsen under villkor dels att ändringsförslaget minst en månad i förväg delgivits Föreningens medlemmar, dels att förslaget av föreningen antages med majoritet av 2/3 av avgivna röster.