Close

Acta Oto-Laryngologica 

Stadgar och andra styrdokument

a) Föreningens stadgar

b) Bolagsordning för Acta Oto-L AB

c) Stiftelseurkund för Stiftelsen Acta Oto-L

d) Avtal Acta Oto-Laryngologica AB och förlaget Taylor & Francis ang tidskriften Acta Oto-Laryngologica

e) Avtal Acta Oto-Laryngologica AB och förlaget Taylor & Francis ang tidskriften Acta Oto-Laryngologica Case Reports

f) Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica – instruktion för handläggning av ansökningar

g) Placeringsreglemente för Stiftelsens kapital

X