Skip to content

Acta Oto-Laryngologica 

Stadgar - Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica

STADGAR FÖR STIFTELSEN ACTA OTO-LARYNGOLOGICA
(fastställda 2020-05-06)

§ 1

Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja Oto-Rhino-Laryngologisk forskning.

§ 2

Stiftelsens förvaltning handhas av en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Av styrelsens sju ledamöter skall styrelsen utse två ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen i övrigt skall bestå av ordförande, vice ordförande respektive sekreteraren i Föreningen Acta Oto-Laryngologica samt huvudredaktören och en biträdande redaktör för tidskriften Acta Oto-Laryngologica.

Styrelsen utser inom sig ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val gäller dock lotten.

§ 3

Det åligger styrelsen att väl förvalta stiftelsens tillgångar samt främja stiftelsens ändamål.

Av den årliga avkastningen får styrelsen avsätta till kapitalet högst trettio procent för enskilt år räknat. Fonderad avkastning f’ar endast om styrelsen finner särskilda skäl tala härför användas för att främja ändamålet. Det ursprungliga grundkapitalet skall dock vara orubbat.

§ 4

Styrelsen utser inom sig firmatecknare som äger rätt att teckna styrelsens firma.

§ 5

Styrelsen ska årligen avge årsredovisning över sin förvaltning. Denna skall granskas av auktoriserad revisor vilken utses av styrelsen.

§ 6

Innehållet i dessa stadgar kan ändras efter beslut i styrelsen på två styrelsesammanträden med minst två månaders mellanrum.

Ändamålet enl § 1 skall dock vara orubbligt.

§ 7

Kan stiftelsen inte längre på ett rimligt sätt främja sitt ändamål skall stiftelsen upplösas. Om upplösning beslutas av styrelsen. För beslut krävs att sex av sju ledamöter är eniga.

Vid upplösning av stiftelsen skall dess tillgångar tillfalla Karolinska Institutet med föreskrift att tillgångarna skall användas för främjandet av ändamålet enl § 1.

§ 8

Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.