Skip to content


Svensk öronkirurgisk förening, SÖF

Stadgar

§ 1
Svensk öronkirurgisk förening, SÖF, är en intresseförening för öronspecialister engagerade inom ämnesområdet öronkirurgi.

§ 2

Föreningens målsättning är:

-Att främja öronkirurgin i vetenskapligt och kliniskt hänseende.
-Att verka för efterutbildning inom det öronkirurgiska verksamhetsfältet.

§ 3

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar och skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör. Samtliga styrelseledamöter väljs på 2 år och kan ej utan uppehåll omväljas mer än en gång.

§ 4

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst 2 ggr/år. Därutöver är ordföranden skyldig att sammankalla styrelsen om minst 2 styrelseledamöter gör framställan därom. Vid styrelsemötet skall protokoll föras.

§ 5

Förslag till styrelseval som förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av valberedning som består av 2 medlemmar utsedda av föreningens ledamöter. Valberedningen väljs på 2 år.

Omval kan ske, men den maximala mandatperioden är 6 år.

§ 6

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1/1 – 31/12. Styrelsens förvaltning granskas årligen av 2 revisorer utsedda av föreningens medlemmar. Revisorerna väljs på 2 år.

§ 7

Årsavgift för medlem fastställs av årsmötet för nästkommande år.

§ 8

Omröstning vid val av styrelse sker öppet om annat ej begäres. Röstning sker vid personlig närvaro. Andra frågor avgöres, där omröstning begäres, genom öppen sådan.

§ 9

Föreningen håller möte minst 1 gång/år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Detta möte blir också årsmöte. Till mötet erhåller föreningens medlemmar skriftlig kallelse minst 2 månader före planerat mötesdatum.

§ 10

Det åligger vidare varje medlem att kritiskt bedöma omfattningen av den egna verksamheten. Om vederbörande inte längre är påtagligt verksam inom öronkirurgin bör han eller hon ställa sin plats till förfogande för mer verksamma kollegor. Utträde ur föreningen sker genom skriftligt besked till styrelsen. Uteslutande av medlem sker efter förslag av styrelsen vid årsmötet och kräver två tredjedels röstmajoritet för genomförande. Medlemsförteckning föres av sekreteraren

§ 11

Medlemskap i föreningen är personligt. Föreningen består av 1) ordinarie medlemmar, 2) korresponderande medlemmar.

Ad 1) Som ordinarie medlemmar kan upptagas ÖNH-specialister som är aktiva öronkirurger med klart utvisat intresse för det öronkirurgiska verksamhetsfältet. Inval av nya medlemmar sker efter förslag av styrelsen vid årsmötet och kräver enkel röstmajoritet. Medlemskap i föreningen som ordinarie medlem medför förpliktelse till samtidigt medlemskap i Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi. Styrelsen äger rätt att utan föreningens hörande invitera icke-medlemmar att deltaga i ett möte.

Ad 2) Korresponderande medlemmar föreslås av styrelsen och upptag i föreningen sker genom enkel röstmajoritet vid årsmötet. Ordföranden alternativ en annan styrelseledamot i de nordiska ländernas öronkirurgiska föreningar är under sin ämbetsperiod korresponderande medlem.

§ 12

Strävan skall vara att varje öronklinik skall vara representerad i föreningen.

§ 13

Beslut om ändringar av föreningens stadgar kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om stadgeändring måste utsändas till föreningens medlemmar minst 2 månader före årsmötet för att kunna tagas upp till diskussion. Beslut i frågan kan tagas först vid årsmötet påföljande år.

§ 14

Ordföranden representerar föreningen utåt och leder dess verksamhet. Denne fastställer tidpunkten för mötena och leder dessa samt bestämmer mötesdagordningen. Sekreteraren utsänder efter ordförandens anvisning alla skriftliga meddelanden till medlemmar eller andra. Kassören har ansvaret för föreningens ekonomi och räkenskaper.

§ 15

Föreningen verkar i samarbete med Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi och representeras i Svenska Läkaresällskapet av Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi.