Skip to content

Stadgar för Svensk Foniatrisk Förening

Antagna 990526, ändrade 2004-08-18 och 2022-03-18

§1. Svensk Foniatrisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för foniatri (röst- och talrubbningar). Föreningen är Sveriges läkarförbunds specialistförening för foniatri, och avger i egenskap härav utlåtanden i ärenden, eller handlägger ärenden, som förbundet hänskjuter till föreningen. Föreningen ställer sig till efterrättelse Läkarförbundets fullmäktiges och förbundsstyrelsens beslut.

§2. Föreningens ändamål är att främja utvecklingen av svensk foniatri vetenskapligt, organisatoriskt och kvalitetsmässigt, samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen.

§3. Föreningens angelägenheter handhas av medlemmarna vid föreningsmöte, styrelsen, revisorerna och valberedningen.

§4. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§5. Som föreningsmedlem antas den som är specialistkompetent i foniatri (yrkesverksam eller pensionerad) samt läkare under specialisttjänstgöring inom foniatri. Även annan läkare med personligt intresse för, eller professionell anknytning till specialiteten kan antas som medlem. Medlemskap beviljas av styrelsen. Medlem i svensk Foniatrisk Förening bör vara ansluten till Sveriges läkarförbund. All hantering av ärenden i föreningen som rör Sveriges läkarförbund, hanteras uteslutande av medlemmar i föreningen som också är medlemmar i Sveriges läkarförbund.

§6. Föreningsmöte kan på styrelsens förslag till hedersmedlem utse svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom foniatri. För sådant beslut krävs två tredjedelar av rösterna.

§7. Styrelsen kan kalla läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet att vara korresponderande medlem i föreningen.

§8. Medlem, utom hedersmedlem och korresponderande medlem, är skyldig att erlägga medlemsavgift, som bestämts vid föreningsmöte. Medlem som trots påminnelse inte erlagt avgift under två år anses ha utträtt ur föreningen.

§9. Föreningsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsmöte hålles en gång årligen vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner det lämpligt eller revisorn eller minst tio medlemmar skriftligen begär det. Styrelsen kallar medlemmarna till föreningsmöte senast fjorton dagar före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla tid och plats för mötet och beskriva vilka ärenden som skall behandlas.

§10. Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare till mötet och utses två mötesdeltagare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. Vid omröstning har varje närvarande medlem en röst. Omröstning i val är sluten om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordföranden biträder, utom i val, där avgörandet sker med lottning. Medlemmar i Sveriges läkarförbund, som inte är medlemmar i föreningen, äger tillträde till föreningsmötena med rätt att delta i förhandlingarna, men ej i besluten.

§11. Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:

 – styrelsens verksamhetsberättelse för tiden närmast föregående ordinarie föreningsmöte.

 – styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat räkenskapsår, revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

– fastställande av medlemsavgift.

– val av styrelseledamöter i enlighet med § 13

– val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.

– val av två ledamöter för en tid av ett år.

– val av två ledamöter av valberedningen för en tid av ett år.

– ärenden som styrelsen förlagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet. Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptagas till avgörande om inte de närvarande är eniga därom.

§12. Vid extra föreningsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

§13. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare två ledamöter. Styrelseledamöter väljes för en tid av ett år och kan sedan omväljas för ett obegränsat antal perioder.

§14. Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och har utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar:

– att bereda ärenden som behandlas vid föreningsmöte och verkställa vid mötet fattade beslut.

– att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande vid föreningsmöte.

– att underrätta Sveriges läkarförbund om inträde och utträde av medlemmar.

– att underrätta Sveriges läkarförbund om vilka styrelseledamöter om utses inom föreningen.

– att före fastställelse delge Sveriges läkarförbund beslut om ändringar i dessa stadgar enligt §18.

§15. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två styrelsemedlemmar begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

§16. Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig.

§17 Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen

  1. om medlemmen åsidosätter grundläggande yrkesetiska förpliktelser, varmed också avses handlande som allvarligt skadar förtroendet för läkaryrket, eller
  2. om medlemmen underlåter följa föreningens stadgar, eller
  • om medlemmen skadar föreningen.

 

Den som uteslutits kan inom en månad från det att meddelande om uteslutningen erhållits begära att styrelsen omprövar uteslutningsbeslutet.

§18. Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie föreningsmöte. Ändringsförslaget skall redovisas i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan den fastställts av Sveriges läkarförbund