Skip to content

Beskrivning

Beskrivning om specialistskrivningen inom ÖNH

Svensk förening för Otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH) anordnar varje år ett skriftligt prov inom öron-, näs- och halssjukdomar inkl. audiologi och foniatri. Till skrivningen inbjudes blivande specialister (ST-utbildning >4 år). 

Provet har en lång historik och tradition bakom sig och startade redan 1990. Provet digitaliserades cirka 10 år senare. Deltagandet har sedan 2006 legat konstant kring 15-25 personer årligen och idag genomför i princip samtliga ST-läkare skrivningen. Föreningen, verksamhetschefer, studierektorer samt Otoliten är alla eniga i värdet av att delta. Målsättningen med examen är dels att ge den enskilde läkaren och dennes handledare information kring aktuell kompetens nivå, dels att främja arbetet med en hög kvalitet inom specialiteten. 

En arbetsgrupp på 4-6 specialister (se styrgrupp) inom ÖNH utsedda av SFOHH sammansätter skrivningen som genomförs i slutet av mars varje månad. Skrivningsdeltagaren skall inom en månad meddelas resultatet på skrivningen där betygskalan är godkänd – icke godkänd. På ÖNH-dagarna i april/maj utdelas diplom på föreningens årsmöte till alla som fått godkänt och ett litet pris ges till den person som fått bäst resultat. 

Skrivningen utannonseras 4 månader innan genomförandet och senast 1 månad innan skall anmälan ha inkommit. Anmälan skall vara förankrad hos verksamhetschef. Minst 4 år av ST skall ha genomförts för att delta. 

Provet är skriftligt och genomförs på internet. Det omfattar 30-35 frågor och kan stödjas av bilder, film, diagram, ljudinslag och dylikt (observera därmed kraven på utrustning/dator). Skrivtiden är högst 5 timmar. 

Gamla skrivningar finns tillgängliga (inlogg krävs)

Observera att det även finns en europeisk examen som genomfrs via UEMS-ORL. Denna består i en muntlig och en skriftlig del, läs mer http://www.ebeorl-hns.org. på Kontakta SFOHH vice ordförande (utbildningsansvarige) för mer information. 

specialistskrivning_1024x683