Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica ledigförklarar forsknings- och resestipendier för 2024

Forskningsstipendium söks som en Individuell ansökan. En (1) till tre (3) månader kan beviljas för forskning av hög kvalitet inom öron- näs- och halsområdet. Exempelvis kan dessa medel utnyttjas för att kunna frigöra sig från kliniskt arbete under slutfasen av ett avhandlingsarbete eller för meritering inför ansökan om docentur, liksom för uppstart av avhandlingsarbete. 

Handledare och doktorand/er som söker för samma projekt kan erhålla sammanlagt max 4 månader.

Den som är docent vid ansökningstillfällets utgång kan ej söka dessa stipendiemedel.

Resestipendierna avser huvudsakligen auskultationsbesök vid ÖNH-kliniker i Europa eller Nordamerika, men även övriga kontinenter kan komma ifråga. Målsättningen är att ny kunskap inom den kliniska ÖNH-verksamheten skall kunna ”hämtas hem”. Resestipendier för deltagande i kongress/konferens beviljas ej liksom resa i anslutning till post doc-vistelse. 

Sökande av Acta-stipendier skall vara medlem av Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi.

Ansökningshandlingar hittar du på länken ACTA (https://acta.bohlin.se/)

I anslutning till de uppgifter som skall besvaras förekommer förklaringar som kan ses när man håller muspekaren på cirkel-symbolen med ett i.

GDPR (dataskyddsförordningen): Registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år.

Viktigt att notera!

Ansökningar, i elektronisk version skall vara insänd senast 2023-10-31, kl 24.00. En signerad pappersversion, skall vara insänd senast 2023-11-07, kl 24.00. 

Välkomna med era ansökningar! 

Sten Hellström Ordf, Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica